Frequently Asked Questions

Відповіді на найчастіші запитанняFOR TUTORS / ДЛЯ РЕПЕТИТОРІВQuestion / Питання: What is political affiliation of your organization? -- Яка політична приналежність вашої організації?

See Answer / Відповідь


Answer: There is none. Tutoring Without Borders is simply an independent platform with a sole mission: to assist a pupil from Ukraine seeking help in an academic subject and a tutor willing to render such help free of charge in finding each other. No hidden agenda, no political affiliation.
Відповідь: Не існує ніякої політичної приналежності. «Репетиторство без кордонів» — це незалежна платформа з єдиною місією: допомогти учню та студенту з України, який шукає допомоги з навчального предмета, і репетитору, який готовий надати таку допомогу безкоштовно. Ми не маємо прихованого порядку денного та жодної політичної приналежності.


Question / Питання: Is it worth registering? My area of expertise is so narrow that you probably don’t have students for it. – Чи варто реєструватися? Моя сфера знань настільки вузька, що у вас, напевно, немає учнів.

See Answer / Відповідь


Answer: You might be surprised. With nearly a thousand students on our site, very specialized areas of expertise are not uncommon (please see a list of these more specialized areas on the main page ).
Відповідь: Ви можете бути здивовані, адже маючи майже 1000 зареєстрованих учнів на сайті, дуже спеціалізовані галузі знань не є рідкістю (будь ласка, перегляньте список цих більш спеціалізованих областей, натиснувши кнопку “Examples of highly specialized areas” в описі вище).


Question / Питання: I tried to register but didn’t receive the verification email. What can I do? -- Я намагався зареєструватися, але не отримав листа - підтвердження. Що я можу зробити?

See Answer / Відповідь


Answer: The first thing to do is to check your spam (junk) folder. Unfortunately, our verification emails sometimes fall there. If this email isn’t anywhere, you might want to wait a few minutes. If it still didn’t arrive, you can email us at info@tutoringwithoutborders.org and we will verify your email manually.
Відповідь: Перше, що потрібно зробити, це перевірити папку зі спамом. На жаль, наші електронні листи з підтвердженням іноді потрапляють туди. Якщо цього електронного листа ніде немає, зачекайте кілька хвилин. Якщо він все одно не надійшов, ви можете надіслати нам електронний лист на адресу info@tutoringwithoutborders.org, і ми підтвердимо вашу електронну адресу вручну.Question / Питання: I used the verification email successfully and registered. What should I do now? I want to tutor in English, math, physics, and computer science. -- Я успішно зареєструвався за допомоги електронної пошти. Що мені далі робити? Я хочу викладати англійську мову, математику, фізику та інформатику.

See Answer / Відповідь


Answer: You need first to carefully answer all the required (marked with a asterisk * ) questions in the “Personal info” section. If you ignore any of those questions, our semi-automatic system of matching will likely malfunction, and we will not be able to assign you a pupil. For example, some tutors leave the question “What languages you can teach in?” unanswered. Since we match the languages of the pupil and the tutor, your entry will forever remain “Unmatchable” -- until you properly respond to that question on your home page. Our advice, by the way, is to indicate as many languages of instruction as possible – it might significantly accelerate the matching process. Once you have registered and filled in the personal information, it’s time to indicate the areas of your tutoring expertise. You can indicate as many of those as you wish, in the following manner. Using the button in the center of your home page, make your selections, one at a time, for the subject area and level. Please don’t omit the levels! For example, if you feel you can tutor Italian for the beginners, intermediate level, and advanced, please make three separate entries, repeatedly pressing that grey button on your tutor’s homepage: Italian A1-A2; then Italian B1-B2; and then Italian C1-C2. We match levels, so we can’t assign you a pupil requesting Italian A1-A2 if you indicated only Italian B1-B2 or Italian C1-C2 as your areas of expertise. After you made your selections, it’s our job to do the matching and inform you when we found you a pupil. Please remember your password (you will need to login back to confirm accepting each student) and check your email daily (including that junk/spam folder).
Відповідь: Спочатку потрібно уважно відповісти на всі необхідні (позначені зірочкою *) запитання в розділі «Особисті дані». Якщо ви проігноруєте будь-яке з цих запитань, наша напівавтоматична система співставлення, швидше за все не спрацює і ми не зможемо знайти вам учня. Наприклад, деякі репетитори залишають запитання «Якими мовами ви можете викладати?» без відповіді. Оскільки ми співставляємо мови учня та викладача, ваш запис залишиться «Невиконаним» до того часу, поки ви належним чином не відповісте на це запитання на своїй домашній сторінці. Ми радимо вказувати якомога більше мов викладання – це може значно прискорити процес співставлення зі студентом. Після того як ви зареєструвалися та заповнили особисту інформацію, вкажіть сфери вашого досвіду репетиторства. Ви можете вказати стільки з них, скільки забажаєте наступним чином. За допомогою кнопки в центрі вашої домашньої сторінки виберіть по черзі предметну область та рівень. Будь ласка, не пропускайте рівні! Наприклад, якщо ви вважаєте, що можете викладати італійську мову для початківців, середнього рівня та просунутого, зробіть три окремі записи кілька разів натискаючи сіру кнопку на своїй домашній сторінці: італійська A1-A2; потім італійська B1-B2; а потім італійська C1-C2. Оскільки ми співставляємо рівні, ми не зможемо в даному випадку призначити вам учня який запитує італійську мову A1-A2 (якщо ви вказали лише італійську B1-B2 або італійську C1-C2 як свої сфери знань). Після того, як ви зробили свій вибір, наша робота полягає в тому, щоб провести співставлення і повідомити вас, коли ми знайдемо для вас учня. Будь ласка, запам’ятайте свій пароль (вам потрібно буде знову ввійти, щоб підтвердити прийняття кожного студента) і щодня перевіряйте свою електронну пошту (включаючи папку небажаної пошти/спаму).


Question / Питання: I received an email asking me to accept a student. How do I accomplish that? What if I accept? What if I decline? What will happen in either case? – Я отримав електронний лист із проханням прийняти учня. Як мені це зробити? А якщо я прийму? А якщо я відмовляюся? Що буде в обох випадках?

See Answer / Відповідь


Answer: Login to your account using the same email and password. Click “Accept” if you wish to accept the student and “Decline” if you wish to decline. If you accept, you will immediately get his (her) contact information. Please contact the student as soon as possible and start tutoring! If you decline, we will try to find you another student. Of course, there is no way to predict how soon that will happen.

Відповідь: Зайдіть у свій обліковий запис, використовуючи ту саму адресу електронної пошти та пароль як при реєстрації. Натисніть «Accept (Прийняти)», якщо ви хочете прийняти учня, і «Reject (Відхилити)», якщо хочете відхилити. Якщо ви приймете, ви негайно отримаєте його (її) контактну інформацію. Будь ласка, зв’яжіться з учнем і почніть репетиторство. Якщо ви відмовитеся, ми спробуємо знайти вам іншого учня. Однак ми не можемо передбачити як скоро це станеться.


Question / Питання: Could you describe the sequence of actions to start teaching after I accepted the tutoring request from a student? Чи не могли б ви описати послідовність дій для початку навчання після того, як я прийняв запит на репетиторство від студента?

See Answer / Відповідь


Answer: After you accept a request, you need to contact the student. Then you arrange your classes in a form suitable for you and the student. It is totally up to you to develop a teaching strategy after you contact and get in touch with them.

Відповідь: Після того як ви прийняли запит, вам необхідно зв’язатися зі студентом. Ви самостійно організовуєте свої заняття у формі, зручній для і вас і для учня. Розроблення плану навчання повністю залежить від вас після того, як ви зв’яжетесь зі студентом та зрозумієте його потреби.


Question / Питання: I got the contacts of a new student yesterday. I have his/her phone and email address. Unfortunately, I can't find him on Viber (telegram, WhatsApp) using the phone number given in the chart. I'm afraid it might be incorrect. I emailed him/her yesterday but (s)he hasn't answered yet. What should I do? – Вчора отримав контакти нового студента. У мене є його/її телефон та електронна адреса. На жаль, я не можу знайти його у Viber (Телеграмм, WhatsApp) за номером телефону, вказаним у заявці. Здається, що номер вказано невірно. Я написав йому/їй електронний лист вчора, але відповіді не отримав. Що я повинен зробити?

See Answer / Відповідь


Answer: Perhaps, it would be a good idea to wait for a day or two. After all, these kids have up to 48 hours to respond, and sometimes they even take a bit longer -- or don’t respond at all. That’s why we often assign you more students than you’d expect to have in your group: easily half of the students might have changed plans and just disappear. Don’t worry, we will try to find you more students soon!

Відповідь: Радимо почекати кілька днів. Зрештою, у учнів є до 48 годин щоб відповісти, а іноді їм потрібно трохи більше часу. Ось чому ми часто призначаємо вам більше студентів, ніж ви очікуєте мати у своїй групі: половина учнів може змінити плани й просто зникнути. Не хвилюйтеся, ми постараємося надіслати вам більше запитів згодом

FOR STUDENTS / ДЛЯ СТУДЕНТІВQuestion / Питання: Is it worth registering? My area of inquiry is so narrow that you probably don’t have tutors for it. – Чи варто реєструватися? Моя потреба у навчанні настільки вузька, що у вас, напевно, немає репетиторів.

See Answer / Відповідь


Answer: You might be surprised. With nearly 500 tutors on our site, very specialized areas of expertise are not uncommon (please see a list of these more specialized areas on the main page ).

Відповідь: Ви можете бути здивовані, однак ми маємо майже 500 викладачів, які можуть навчати вузьких спеціальностей (будь ласка, перегляньте список цих більш спеціалізованих областей, натиснувши кнопку “Examples of highly specialized areas” в описі вище).


Question / Питання: I tried to register but didn’t receive the verification email. What can I do? -- Я намагався зареєструватися, але не отримав листа - підтвердження. Що я маю зробити?

See Answer / Відповідь


Answer: The first thing to do is to check your spam (junk) folder. Unfortunately, our verification emails sometimes fall there. If this email isn’t anywhere, you might want to wait a few minutes. If it still didn’t arrive, you can email us at info@tutoringwithoutborders.org and we will verify your email manually.

Відповідь: Перше, що потрібно зробити, це перевірити папку зі спамом. На жаль, наші електронні листи з підтвердженням іноді потрапляють туди. Якщо цього електронного листа ніде немає, зачекайте кілька хвилин. Якщо він все одно не надійшов, ви можете надіслати нам електронний лист на адресу info@tutoringwithoutborders.org, і ми підтвердимо вашу електронну адресу вручну.Question / Питання: I used the verification email successfully and registered. What should I do now? I want my kid to get a tutor in English, math, physics, and computer science. -- Я успішно використав електронну пошту для підтвердження та зареєструвався. Що мені тепер робити? Я хочу, щоб моя дитина отримала репетитора з англійської мови, математики, фізики та інформатики.

See Answer / Відповідь


Answer: You need first to carefully answer all the required (marked with a asterisk * ) questions in the “Personal Info” section. If you ignore any of those questions, our semi-automatic system of matching will likely malfunction for your child, and he/she will not get a tutor. For example, some parents leave the question “What languages you can learn in?” unanswered. Since we match the languages of the pupil and the tutor, your entry will forever remain “Unmatchable” -- until you properly respond to that question on your home page. Our advice, by the way, is to indicate as many languages of instruction as possible – it might significantly accelerate getting a tutor. Once you have registered and filled in the personal information, it’s time to indicate the areas you need tutoring in. At present, we only allow three such areas, so you will need to prioritize. Using the button in the center of your home page, make your selections, one at a time, for the subject area and level. After you made your selections, it’s our job to do the matching and inform you when we found you a tutor. Please remember your password (you will need to login back to confirm the tutor) and check your email daily (including that junk/spam folder).

Відповідь: Спочатку потрібно уважно відповісти на всі обов’язкові (позначені зірочкою *) запитання в розділі «Особисті дані». Якщо ви проігноруєте будь-яке з цих запитань, наша напівавтоматична система відповідності, швидше за все, не зможе знайти репетитора для вашої дитини. Наприклад, деякі батьки залишають запитання «Якими мовами дитина може навчатись?» без відповіді. Оскільки ми співставляємо мови учня та викладача, ваш запис залишиться «Неспівставленим» до того часу, поки ви належним чином не відповісте на це запитання. Ми радимо вказувати якомога більше мов навчання – це може значно прискорити знаходження репетитора для вас. Після того, як ви зареєструвалися та заповнили особисту інформацію, вкажіть сфери в яких вам потрібно навчатися. Наразі ми дозволяємо лише три такі області, тому вам потрібно буде визначити пріоритети. За допомогою кнопки в центрі вашої домашньої сторінки виберіть по черзі предметну область та рівень. Після того, як ви зробите ваш вибір, наша робота полягає в тому, щоб провести співставлення та повідомити вас, коли ми знайдемо для вас репетитора. Будь ласка, запам’ятайте свій пароль (вам потрібно буде знову ввійти, щоб підтвердити репетитора) і щодня перевіряйте свою електронну пошту (включаючи папку зі спамом).


Question / Питання: I want to get a tutor in math, and I don’t want to accept a tutor from Russia. Does it make any sense for me to indicate Russian as one of the languages I am willing to learn in? – Я хочу отримати репетитора з математики, і я не хочу приймати репетитора з Росії. Чи є для мене сенс вказувати російську як одну з мов, якою я хочу вивчати?

See Answer / Відповідь


Answer: Yes, it likely does. You see, many of our 500 volunteer tutors are refugees like many of you are, but not from Ukraine. They left Russia (sometimes many years ago, sometimes recently), and their typical set of languages in which they can teach is English plus Russian. They are not living in Russia, and they want to help you, but if you choose only Ukrainian as an acceptable language of instruction, you often can’t get a tutor. Same thing for some other volunteers from Europe, Canada, and USA, often natives of those countries, who know only English and Russian. In our semi-automatic matching system we match students and tutors particularly by the language of instruction, and those tutors wouldn’t even show up on your matching page. If we don’t happen to have a Ukrainian-speaking tutor of the subject you requested, your request will remain unmatched.
So, just keep in mind please: you definitely can choose an option to not accept a tutor from Russia, and we absolutely respect this choice (that’s why we introduced it as a standard question in the questionnaire you all filled out). But please consider adding Russian as a possible language of instruction, i.e. to use Russian as a practical tool to learn the subject you desire. If you do decide to add it, please login to your homepage on our platform and add it in the corresponding response to the questionnaire question.

Відповідь: Так, ймовірно. Бачите, багато з наших 500 волонтерів-вихователів є біженцями, як і багато хто з вас, але не з України. Вони виїхали з Росії (іноді багато років тому, іноді нещодавно), і їхній типовий набір мов, якою вони можуть викладати, — англійська плюс російська. Вони живуть не в Росії і хочуть вам допомогти, але якщо ви обираєте прийнятною мовою навчання лише українську, то часто не можете отримати репетитора. Те ж саме з деякими іншими волонтерами з Європи, Канади та США, часто вихідцями з цих країн, які знають лише англійську та російську мови. У нашій напівавтоматичній системі зіставлення ми підбираємо студентів і викладачів, зокрема, за мовою навчання, і ці викладачі навіть не відображатимуться на вашій сторінці зіставлення. Якщо у нас не буде україномовного репетитора з предмету, який ви просили, ваш запит залишиться без відповідності.
Тому, будь ласка, майте на увазі: ви однозначно можете вибрати варіант не приймати репетитора з Росії, і ми абсолютно поважаємо цей вибір (тому ми ввели його як стандартне запитання в анкеті, яку ви всі заповнювали). Але, будь ласка, подумайте про те, щоб додати російську мову як можливу мову навчання, тобто використовувати російську як практичний інструмент для вивчення предмета, який ви бажаєте. Якщо ви вирішите додати його, будь ласка, увійдіть на свою домашню сторінку на нашій платформі та додайте його у відповідну відповідь на запитання анкети.


Question / Питання: I received an email asking me to confirm a tutor. How do I accomplish that? What if I accept? What if I decline? What will happen in either case? -- Я отримав електронний лист із проханням підтвердити репетитора. Як мені це зробити? Що буде якщо я прийму або відмовлюся?

See Answer / Відповідь


Answer: Login to your account using the same email and password. Click “Accept” if you wish to accept the tutor and “Decline” if you wish to decline. If you accept, then this tutor will be asked if he/she can still accept a new student. If the answer is yes, you will get his (her) contact information. At that point you can contact the tutor and start learning! If you decline, we will try to find you another tutor. Of course, there is no way to predict how soon that will happen.

Відповідь: Зайдіть у свій обліковий запис, використовуючи ту саму адресу електронної пошти та пароль як при реєстрації. Натисніть «Accept (Прийняти)», якщо ви хочете прийняти репетитора, і «Reject (Відхилити)», якщо хочете відмовитися. Якщо ви погоджуєтеся, цього викладача запитають, чи може він/вона ще прийняти нового учня. Якщо відповідь позитивна, ви отримаєте його (її) контактну інформацію. Будь ласка, зв’яжіться з репетитором і почніть навчання Якщо ви відмовитеся, ми спробуємо знайти вам іншого репетитора. Однак, ми не можемо передбачити як скоро це станеться.


Question / Питання: I got the contacts of my tutor yesterday. I have his/her phone and email address. Unfortunately, I can't find him/her on Viber (telegram, WhatsApp) using the phone number given in the chart. I'm afraid it might be incorrect. I emailed him/her yesterday but (s)he hasn't answered yet. What should I do? – Я вчора отримав контакти свого репетитора. У мене є його/її телефон та електронна адреса. На жаль, я не можу знайти його у Viber (Телеграмм, WhatsApp) за номером телефону, вказаним у листі. Можливо номер вказано невірно. Я написав йому/їй електронний лист учора, але він (вона) ще не відповів. Що я повинен зробити?

See Answer / Відповідь


Answer: Perhaps, it would be a good idea to wait for a day or two. After all, tutors have up to 48 hours to respond, and sometimes they even take a bit longer. It’s also possible that this volunteer tutor might have changed plans. If in three days the tutor didn’t respond and didn’t contact you, please click the “Request new tutor” button for this subject area request on your home page. Don’t worry, we will try to send you another one soon!

Відповідь: Ми радимо почекати кілька днів. Зрештою, репетитори мають до 48 годин щоб прийняти ваше погодження. Також можливо, що викладач вже не має можливості викладати та брати нових учнів. Якщо протягом трьох днів викладач не відповів і не зв’язався з вами, будь ласка, натисніть кнопку «Запит нового репетитора» на вашій домашній сторінці, поясніть у коментарі, що викладач не з’явився, і вкажіть його/її ім'я. Не хвилюйтесь, ми надішлемо вам ще один варіант незабаром