Tutoring without Borders

Free tutoring in mathematics, physics, chemistry, biology, programming, english (or other academic discipline) for Ukrainian citizens.


Вчителі без кордонів

Безкоштовні репетитори з математики, фізики, хімії, біологія, програмування, англійська мова та інших академічних предметів для громадян України.

 


This website is a public bulletin. We encourage every pupil or student in need of academic help, as well as any tutor or instructor who is capable of providing such help, to register. We will then make every effort to connect every student with an appropriate tutor.


Цей веб-сайт є загальнодоступною платформою. Ми запрошуємо кожного студента/учня, який потребує академічної допомоги, а також усіх викладачів, які здатні надати таку допомогу, зареєструватися. Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль, щоб зв’язати кожного студента/учня з відповідним викладачем.


Tutoring Without Borders is an independent platform helping to connect Ukrainian citizens in need of academic help with potential instructors or tutors. Besides improving academic knowledge, we have data showing that this activity significantly improves the student’s mental state and reduces anxiety. 


We are matching students with tutors daily and so far we have nearly 1000 students signed up to learn and over 500 tutors signed up to teach. Many of these tutors, besides the more common areas like math or sciences or usual European languages, possess also expertise in rather specialized areas.

See list of specialized courses (click on this text)


Medical English; Latin language; Lessons on saxophone; Mindfulness, stress relief, food as medicine; Music Theory and Solfeggio; Theory of electronic circuits, analog circuitry, digital circuitry; Finance, management, business economics; Economics; Soft skills management; Management organization; Human resource management; Business Management, Analytics, HR; Media studies; Danish language; Greek; Lithuanian; Dance program for beginners, next to beginners level for all ages; History Grades 5-11 (in English only); Geometry grades 7-9; Introduction to Statistics; Experimental psychology; Linguistics (self-sufficient problem solving); Job interviews help; Help with starting up in Canada; Stage language, acting skills; Cell Biology; Synthetic and Systems Biology; Mathematical Modelling; Regenerative Medicine.

After registration, students would be able to request tutoring in any subject including these more specialized areas by submitting appropriate tutoring requests. For example, tutoring request “Other” with description “Mindfulness, stress relief, food as medicine“. Likewise, tutors would be able to offer tutoring in any subject, including very specialized subjects, by adding appropriate areas of expertise. For example, the area of expertise “Other” with description “Dance program for beginners“.

It’s possible we will match you up right away; if not, please don’t panic. New students and new tutors register daily, and we work diligently to keep recruiting even more. In the meantime, it might be prudent “not to put all eggs in a single basket” as the saying goes, but rather perhaps to check Other Educational Projects that are similar to ours and possibly enroll into group lessons in some of them while waiting to be matched through our platform. You may also find electronic versions of Ukrainian textbooks to be useful. Don’t forget to check email, including the junk folder where our emails unfortunately sometimes fall :(.

Keep in touch, and we will keep looking!


«Вчителі без кордонів» — це незалежна платформа, яка допомагає поєднати громадян України, які потребують академічної допомоги, з потенційними викладачами чи репетиторами. Ми маємо дані, які свідчать, що навчання українських дітей з викладачами покращує не тільки їхні академічні знання, але й значно покращує психічний стан та зменшує тривожність.


Ми щодня поєднуємо студентів із репетиторами, і наразі у нас зареєструвалося майже 1000 студентів та понад 500 репетиторів. Багато з цих викладачів окрім більш поширених галузей таких як математика, природничі науки та звичайні європейські мови, мають також досвід у досить спеціалізованих областях.

Дивіться список спеціалізованих курсів (клацніть на цей текст)


Медична англійська; Латинська мова; Уроки гри на саксофоні; Уважність, зняття стресу, їжа як ліки; Теорія музики та сольфеджіо; Теорія електронних схем, аналогова система, цифрова система; Фінанси, менеджмент, економіка підприємства; Економіка; Управління софт-скілз; Організація управління; Управління людськими ресурсами; Управління бізнесом, аналітика, HR; Медіа дослідження; Датська мова; грецька; литовська; Танцювальна програма для початківців (поряд з початківцями для будь-якого віку); Історія 5-11 класи (тільки англійською мовою); Геометрія 7-9 класи; Вступ до статистики; Експериментальна психологія; Лінгвістика (розв’язування задач); Підготовка до співбесіди; Допомога зі створенням бізнесу в Канаді; Сценічна мова, акторська майстерність; Біологія клітини; Синтетична та системна біологія; Математичне моделювання; Регенеративна медицина.

Після реєстрації студенти зможуть подати запити та запросити репетитора з будь-якого предмета, (включаючи більш спеціалізовані галузі). Наприклад, запит на репетиторство «Інше» з описом «Уважність, зняття стресу, їжа як ліки». Аналогічно, репетитори зможуть запропонувати репетиторство з будь-якого предмета, включаючи дуже спеціалізовані предмети, додавши відповідні галузі знань при реєстрації. Наприклад, область знань «Інше» з описом «Танцювальна програма для початківців».

Цілком можливо, що ми відразу знайдемо для вас потрібного репетитора. Якщо ні, будь ласка, не хвилюйтеся. Нові студенти та нові викладачі реєструються щодня, і ми старанно працюємо, щоб продовжувати реєструвати ще більше. Однак, на нашу думку, ми радимо «не класти всі яйця в один кошик» та перевірити інші освітні проекти , схожі на нашу. Також радимо записатися на групові заняття одночасно очікуючи відповідь з нашого сайту. Вам також можуть стати в нагоді електронні версії українських підручників. Не забувайте перевірити електронну пошту, включаючи папку зі спамом, куди, на жаль, іноді потрапляють наші листи :(.

Залишайтеся на зв’язку, і ми будемо шукати для вас потрібного викладача!

Students Video Testimonials